رکتیفایر های صنعتی و آبکاری

رکتیفایر های پر قدرت جهت تولید روی و مس به روش الکترولیز، تریستوری، ۶ و ۱۲ پالسه