ترانسفورماتورهای روغنی

ترانسفورماتور های قدرت از ۵۰ الی ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر تا ۱۱ کیلوولت